Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowna Pani,

Szanowny Panie,

Niniejsza informacja kierowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych, których dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane przez IAMP Sp. z o.o.  

[Administrator danych] Informujemy, że ministratorem Pani/Pana danych osobowych jest IAMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 200/lok. 201 (dalej „IAMP”). IAMP dba o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. IAMP przetwarza wyłącznie takie dane które są dopuszczalne przez prawo lub zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio a także w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. 

Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez IAMP jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • telefonicznie pod numerem: 668 336 540, 789 192 177, 668 118 167;
 • w formie elektronicznej na adres: biuro@iamp.com.pl
 • w formie pisemnej na adres: al. Jerozolimskie 200/lok. 201, 02-486 Warszawa

[Zakres danych] IAMP gromadzi Pani/Pana dane osobowe podane przez Panią/ Pana bezpośrednio, jak również z innych źródeł, takich jak ogólnodostępne bazy danych o przedstawicielach zawodów medycznych. W zależności od charakteru Pani/Pana relacji z IAMP, IAMP może gromadzić różne kategorie danych. Gromadzone dane osobowe mogą zawierać następujące kategorie informacji:

 • Pani/Pana imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres miejsca pracy, numer telefonu, adres email;
 • Dane identyfikacyjne: numer Prawa Wykonywania Zawodu,
 • Informacje związane z Pani/Pana aktywnością zawodową: nazwa i adres miejsca pracy oraz informacje o wykształceniu, specjalizacje, stanowiska lub funkcje;
 • Informacje o historii aktywności marketingowych podejmowanych przez IAMP, w tym historia spotkań z przedstawicielami IAMP;
 • Informacje o udziale w wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez IAMP, w tym Kongresach, Szkoleniach;
 • Informacje związane z realizacją i rozliczeniem działań wykonywanych IAMP na Pana/Pani rzecz, takie jak: numer konta bankowego
 • Informacje charakterze i wartości środków przekazanych przez Pana/Panią na rzecz IAMP
 • Informacje o Pani/Pana aktywności związanej z wykorzystaniem programów i aplikacji wspieranych przez IAMP;
 • Informacje o Pani/Pana obszarach zainteresowania

 

[Cele wykorzystania danych]

W zależności od charakteru relacji, IAMP może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w następujących celach:

 • Przesyłanie aktualnych informacji na temat oferty szkoleniowej IAMP
 • Odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana indywidualne zapytania, dotyczące produktów IAMP,
 • Przekazywanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych oraz marketingowych, związanych z produktami leczniczymi i partnerami naukowymi
 • Wydawanie certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających udział w wydarzeniach organizowanych przez IAMP
 • Realizacja umowy lub porozumienia
 • Organizacja, rozstrzygnięcie i rozliczenie prowadzonych przez IAMP Konkursów, Quizów, a także w celu przekazania nagród zwycięzcom takich wydarzeń.
 • Organizacja Pani/Pana udziału w Konferencjach, Szkoleniach,
 • Rozliczenia związane z finansowaniem przez IAMP podejmowanych przez Panią/Pana aktywności,
 • Korzystanie przez Panią/Pana z programów i aplikacji IAMP,
 • Analizowanie Pani/Pana aktywności związanych z wykorzystaniem programów i aplikacji IAMP oraz przeglądaniem stron www i serwisów prowadzonych przez IAMP,
 • W celach ochrony słusznych interesów IAMP oraz innych osób, w tym ochrony bezpieczeństwa usług świadczonych przez IAMP.

[Podstawa prawna przetwarzania danych] Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez IAMP może być:

 • Pani/Pana zgoda: Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zależności od kanału komunikacji IAMP wskazuje sposób wycofania udzielonej wcześniej zgody, niemniej jednak może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym czasie korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszym komunikacie.
 • Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na IAMP: W niektórych sytuacjach IAMP zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa do gromadzenia niektórych danych osobowych w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową i podatkową. W tych sytuacjach nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa żądania ich usunięcia. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części komunikatu.
 • Realizacja i rozliczenia związane z umową z Panią/Panem: IAMP może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Pani/Panu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia o których mowa w dalszej części komunikatu.
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów IAMP: IAMP może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów IAMP, o ile nie przeważają nad nimi Pani/Pana podstawowymi prawami i wolnościami. IAMP może przetwarzać Pani/Pana dane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz przekazywania Pani/Panu informacji, w celu prowadzenia analiz dotyczących Pani/Pana aktywności w kontekście produktów i usług IAMP, ale również w celu ochrony słusznych interesów IAMP oraz innych osób.

[Ujawnienie danych] W celu realizacji powyższych działań IAMP może korzystać z usług innych podmiotów działających w imieniu i na zlecenie IAMP – „Dostawców IAMP”. W pewnych sytuacjach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania, realizacji umowy lub świadczenia usługi, IAMP może ujawnić Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, takim jak hotele, przewoźnicy, organizatorzy wydarzeń, w których Pani/Pan bierze udział, a także podmiotom. W przypadku uzyskania Pani/Pana zgody na ujawnienie danych o wartości świadczeń przekazanych przez IAMP na Pani/Pana rzecz, określone dane osobowe mogą zostać ujawnione przez IAMP nieograniczonemu kręgowi odbiorców, poprzez umieszczenie ich na ogólnodostępnej stronie internetowej IAMP.

[Przekazanie danych do państw trzecich] Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub aktualnych Wiążących Reguł Korporacyjnych, o ile do takiego transferu dochodzi w ramach IAMP  

[Okres przechowywania danych] IAMP będzie przechowywał pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z Pani/Pana relacji z IAMP, a także w okresie określonym  w przepisach oraz niezbędnym dla do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. IAMP może przechowywać Pani/Pana dane osobowe w następujących terminach:

 • W okresie do odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych,
 • W okresie 7 lat w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz podatkowej w przypadku, gdy dane dotyczą takich działań IAMP,
 • W okresie 10 lat od ostatniej relacji z IAMP w celu prowadzenia statystyk oraz analiz a także ustalenia, dochodzenia oraz ochrony roszczeń IAMP.

[Pani/Pana prawa w odniesieniu do przetwarzania danych przez IAMP] W związku  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez IAMP, posiada Pani/Pan szereg uprawnień.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na czym polega Pani/Pana prawo?

prawo dostępu do danych osobowych

- Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza IAMP, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez IAMP.

prawo sprostowania danych osobowych

- Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się poprawienia Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

-  Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się od IAMP usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdy Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

-  Nie będzie Pani/Pan mogła skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez IAMP wynika z realizacji przepisów prawa.

prawo sprzeciwu

-   Będzie Pani/Pan mogła/mógł w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania Pani/Pana danych przez IAMP z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w wypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IAMP lub stronę trzecią (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz).

-   W takim wypadku IAMP przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:

-   podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności; lub

-   podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się „zablokowania” Pani/Pana danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem przez IAMP) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne IAMP, lecz ich przechowywanie będzie Pani/Panu potrzebne np. do ochrony Pani/Pana praw.

prawo do przenoszenia danych osobowych

-  Będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się otrzymania Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

-  Będzie Pani/Pan mogła/mógł żądać uzyskania danych lub przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy uważa Pani/Pan, że IAMP podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

[Informacja o dobrowolności podania danych] W zależności od charakteru i kontekstu podanie Pani/Pana danych osobowych może być obowiązkowe. 

 • Podanie Pani/Pana danych osobowych IAMP jest dobrowolne;
 • Niemniej jednak podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub realizacja umowy z IAMP może wiązać się z koniecznością podania danych w zakresie niezbędnym dla realizacji takiej umowy;
 • Ponadto, IAMP, jak każdy podmiot gospodarczy, podlega przepisom prawa. Obowiązek podania pewnych danych może wynikać z takich przepisów (np. obowiązek przechowywania danych o wiążących umowach i przekazaniu Pani/Panu środków finansowych przez IAMP).

[Automatyczne podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. 

 

[Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych] Jeśli chce Pani/Pan dowiedzieć się więcej na temat:

 • przysługujących Pani/Panu praw związanych z Pani/Pana danymi osobowymi; lub
 • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez IAMP; uprzejmie prosimy o kontakt według podanych poniżej danych kontaktowych.

IAMP Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 200/lok.201

02-486 Warszawa

tel.: 668 336 540, 789 192 177, 668 118 167

e-mail: biuro@iamp.com.pl  strona internetowa: www.iamp.com.pl, zakładka „Kontakt”.